Feltöltési kötelezettség

  |   írta: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna   |  

Hamarosan itt az év vége, és ezzel a feltöltési kötelezettségek ideje is. A 2011-es változásokról szóló törvényben egy meglepően jó hírre bukkantam.

A törvény jelenleg hatályos szövegezése szerint a társasági adó törvény hatálya alá tartozó, kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak - amennyiben az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele az 50 millió forintot meghaladta - a társasági adóelőleget az adóévi várható, éves fizetendő adó összegére az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig ki kellett egészítenie.

A módosítás az értékhatárt 100 millió forintra emeli, amit már 2010. december 16 utáni kötelezettségek esetében is alkalmazni lehet.

Mindez azt jelenti, hogy az eltérő üzleti évet nem választók esetében a december 20-i kötelezettség esetén már az új szabály van érvényben.

Változatlan az a szabály, hogy azon adózók esetén, amelyek az Európai Uniótól és/vagy a költségvetésből támogatást kapnak, a várható fizetendő adó összegénél ezeket a támogatásokat nem kell figyelembe venni, ha az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig nem kapják meg.

A bevallási kötelezettséget tekintve viszont már nem a tavalyi szabályokat kell alkalmazni az idei évben! A bevallás határideje továbbra is december 20-a, de a korábbi évekhez hasonlóan nem a 01-es bevallást kell eddig a napig benyújtani, hanem a 1046-os bevallást. Ezen a bevalláson volt korábban az iparűzési adóelőleg kiegészítésének bevallása is, de az évközi módosítások miatt ennek a beszedése ismét az önkormányzatok feladata, így erről az adóhivatal felé bevallást nem kell teljesíteni.

Sokan úgy emlegetik a feltöltési kötelezettséget, hogy azt 90%-ig kell megfizetni. A törvény azonban nem így fogalmaz. A társasági adóelőleg feltöltési kötelezettséget az éves várható adókötelezettség száz százalékára kell teljesíteni, de az adózás rendjéről szóló törvény 172§ (8) bekezdése szerint mulasztási bírság csak a kilencven százalék alatti teljesítése esetén szabható ki.

2010-től újdonság az is, hogy az érintett cégeknek nemcsak a társasági adó feltöltését kell bevallani, hanem az iparűzési adó feltöltést is.

Ehhez nyomtatványt a települési önkormányzatok biztosítanak.A bejegyzés címkéi

társasági adó, adózás rendje


Hozzászólások

Virág  -  

Kedves Zsuzsi, kérlek segíts. Ha idén alakult egy vállalkozó, akkor szerintem nincs is feltöltési kötelezettség,mivel nincsen adóévet megelőző bevétele és semmit nem találtam arra vonatkozóan, hogy arányosítani vagy ilyesmit kellene a tárgyévi bevétellel.Neked mi a véleményed?

Magdi  -  

A feltöltés kapcsán a következő kérdésem merül fel:

Amennyiben az 1.félévre 10%-os adót számolunk, a 9% adómegtakarítás címén beruházásra fordítható.

Olyan információt kaptam, hogy a beruházás értékének 50%-a oldható fel az adómegtakarításból, azaz 1000 eFt megtakarítás esetén 2000eFt beruházást kell eszközölni.

A jogszabályi helyet nem találom, kérném a segítségeteket!

Andrea  -  

Kedves Zsuzsa,

Érdeklődnék hogy az idén is tervbe van-e véve, hogy  hasonlóan a tavalyi évhez, készül-e az összefoglalótok a társasági adó kitöltéséhez.

Nekem nagyon-nagy segítség volt,

válaszodat köszönöm:   andi

csak a keresztnevét...  -  

Kedves Zsuzsi!

 

A feltöltlési kötelezettség érinti-e a közhasznú Nonprofit Kft.-t.

Mancsa

Keedoo  -  

 3. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

36. § A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 2. § (2) bekezdése
a következõ k) ponttal egészül ki:
[Belföldi illetõségû adózó a belföldi személyek közül]
„k) az európai kutatási infrastruktúráért felelõs konzorcium (ERIC).”
37. § A Tao tv. 7. §-a (1) bekezdésének z) pontja helyébe a következõ rendelkezés:
[Az adózás elõtti eredményt csökkenti]
„z) a kiemelkedõen közhasznú besorolással rendelkezõ szervezetnek vagy közhasznú, kiemelkedõen közhasznú
besorolással rendelkezõ közhasznú szervezettel kötött tartós adományozási szerzõdés keretében, a közhasznú
szervezetekrõl szóló törvényben nevesített közhasznú tevékenység, a kiemelkedõen közhasznú besorolást
megalapozó közfeladat támogatására, vagy a Magyar Kármentõ Alapnak az adóévben visszafizetési kötelezettség
nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott
szolgáltatás bekerülési értékének
1. 50 százaléka kiemelkedõen közhasznú szervezet és a Magyar Kármentõ Alap támogatása esetén,
2. 20 százaléka tartós adományozási szerzõdés esetén,
de együttesen legfeljebb az adózás elõtti eredmény összege,”
38. § A Tao tv. 18. § (2) bekezdése új d)–e) pontokkal egészül ki, továbbá a jelenlegi d) pont számozása f) pontra változik és
egyidejûleg a következõképpen módosul:
[A szokásos piaci árat a következõ módszerek valamelyikével kell meghatározni:]
„d) ügyleti nettó nyereségen alapuló módszerrel, amely azt a – megfelelõ vetítési alapra (költségek, árbevétel,
eszközök) vetített – nettó nyereséget vizsgálja, amelyet az adózó az ügyleten realizál;
e) nyereségmegosztásos módszerrel, amelynek során az ügyletbõl származó összevont nyereséget gazdaságilag
indokolható alapon olyan arányban kell felosztani a kapcsolt vállalkozások között, ahogy független felek járnának el
az ügyletben;
f) egyéb módszer alapján, ha a szokásos piaci ár az a)–e) pontokban foglaltak alapján nem határozható meg.”
39. § A Tao tv. 19. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § A társasági adó a pozitív adóalap 10 százaléka.”
40. § A Tao tv.
a) 4. § 11. pontjának nyitó szövegrészében és c) alpontjában a „19. § (1) bekezdésében elõírt mérték kétharmadát”
szövegrész helyébe a „10 százalékot” szöveg;
b) 4. § 39. pontjában az „SZJ 92.31.21.0 Elõadómûvészet, az SZJ 92.34.13.0 számból a Bábszínházi elõadás”
szövegrész helyébe a „a TESZOR 90.01. Elõadómûvészet, a TESZOR 93.2. Egyéb szórakoztatás, szabadidõs
tevékenységbõl a bábszínházi elõadás” szöveg;
c) 6. § (3) bekezdésében az „adó alapja a külföldi szervezetnél a 15. §-ban, az” szövegrész helyébe az „adó alapja az”
szöveg;
d) 7. § (1) bekezdés dz) pontjában az „adóévi árfolyamnyeresége, feltéve” szövegrész helyébe az „adóévi
árfolyamnyeresége, továbbá a bejelentett részesedés nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történõ kivezetése
következtében az elszámolt bevételnek az elszámolt ráfordítást meghaladó része, feltéve” szöveg;
25306 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 177. szám
e) 7. §-ának (7) bekezdésében a „ha rendelkezik a közhasznú szervezet, a kiemelkedõen közhasznú szervezet által”
szövegrész helyébe a „ha rendelkezik a közhasznú szervezet, a kiemelten közhasznú szervezet vagy a Magyar
Kármentõ Alap által” szöveg;
f) 7. § (12) bekezdés a „19. § (1) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „19. § szerinti” szöveg;
g) 7. § (17) bekezdésében a „19. § (1) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „19. § szerinti” szöveg;
h) 7. § (20) bekezdésében a „19. § (1) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „19. § szerinti” szöveg;
i) 8. § (1) bekezdés ud) alpontjában a „természetbeni juttatásként” szövegrész helyébe a „juttatásként” szöveg;
j) 15/A. § (6) bekezdésében a „19. § (1) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „19. § szerinti” szöveg;
k) 26. §-ának (10) bekezdésében a „az 50 millió” szövegrész helyébe a „a 100 millió” szöveg;
l) 28. §-ának (2) bekezdésében a „ne tartalmazza
a) a külföldön adóztatható jövedelmet, ha nemzetközi szerzõdés így rendelkezik, és
b) a külföldrõl származó kamatjövedelmet.” szövegrész helyébe a „ne tartalmazza a külföldön adóztatható
jövedelmet, ha nemzetközi szerzõdés így rendelkezik.” szöveg;
m) 28. §-ának (4) bekezdésében a „a bevétel – kamatjövedelem esetén a kamat 75 százaléka – és az e bevétel
megszerzéséhez közvetlenül hozzárendelhetõ költségek, ráfordítások különbözete, módosítva az adózás elõtti
eredményt növelõ, csökkentõ tételekkel” szövegrész helyébe a „megállapításánál kell figyelembe venni
az e bevétel megszerzéséhez közvetlenül hozzárendelhetõ költségeket, ráfordításokat, adózás elõtti eredményt
módosító tételeket” szöveg;
n) 3. számú melléklet A) fejezet 12. pontjában a „természetbeni juttatás;” szövegrész helyébe a „juttatás;” szöveg;
o) 3. számú melléklet B) fejezet 2. pontjában a „bárkinek azonos feltételekkel és módon, nyilvános körülmények
között adott kedvezmény, árengedmény, visszatérítés, termék, szolgáltatás révén nyújtott természetbeni
juttatás, továbbá a termék megismertetése, forgalmának növelése céljából adott, a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerint természetbeni juttatásnak minõsülõ áruminta, ha az nem tartós használatra rendelt dolog és
mennyisége nem éri el a kereskedelemben forgalmazott/forgalmazható legkisebb mennyiséget;” szövegrész
helyébe a „magánszemélynek azonos feltételekkel és módon, nyilvános körülmények között adott kedvezmény,
árengedmény, visszatérítés, termék, szolgáltatás révén nyújtott, a személyi jövedelemadóról szóló törvény
szerinti juttatás, továbbá a termék megismertetése, forgalmának növelése céljából adott, a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerinti áruminta;” szöveg;
p) 3. számú melléklet B) fejezet 3. pontjában a „természetbeni juttatás” szövegrész helyébe a „juttatás” szöveg
lép.
41. § A Tao tv. 29/F. §-a a következõ új (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az a közhasznú társaság, amelynek kényszer-végelszámolását a cégbíróság 2009. június 30-át követõen indult
törvényességi felügyeleti eljárás keretében rendelte el, nem alkalmazza a 16. § (1) bekezdés c) pontjának
rendelkezéseit, valamint adózás elõtti eredményét csökkenti a kényszer-végelszámolásra tekintettel elszámolt bevétel
összegével.”
42. § A Tao tv. a következõ 29/N. §-sal egészül ki:
„29/N. § E törvénynek az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint
az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvénnyel módosított 7. § (1) bekezdésének z) pontjának és (7) bekezdésének
rendelkezéseit a 2010-ben kezdõdõ adóévben adott – felsorolt – juttatásokra lehet alkalmazni.”
43. § A Tao tv. a következõ 29/O. §-sal egészül ki:
„29/O. § E törvénynek az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint
az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvénnyel módosított 26. §-a (10) bekezdésének rendelkezéseit a 2010.
december 16-át követõen teljesítendõ adóelõleg kiegészítésre – ideértve az eltérõ üzleti évet választó adózó által
teljesítendõ adóelõleg kiegészítést is – alkalmazni kell.”
44. § Hatályát veszti a Tao tv. 2. § (4) bekezdés b) pontja, 8. § (2) bekezdése, 15. §-a és 19. § (3)–(4) bekezdése.
 
Megvaaaaan!!!!!!!!!!!!
üdv.
 

Böröczkyné Zsuzsi  -  

Keedoo!

Talán egy kicsit többet dolgoztál a témával, mint kellett volna....

- a szabályt nem az art, hanem a tao szabályozza.

- az eva tv-ben (előző hozzászólás) nem fogod megtalálni a 100 millió forintot, mert már az eva értékhatára 25 millió forint...

- ebbe a hozzászólásaba elég lett volna azt a 3 sort bemásolni, ami ezt a módosítást tartalmazza, talán a többiek is könnyebben megtalálnák.

Azért előny is van belőle... Így legalább alaposan megtanuluk azt, hol kell a feltöltési szabályt keresni. :-)

Keedoo  -  

 40. § Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:

Eva tv.) 2. § (8) bekezdése a következők szerint módosul, valamint ugyanezen § a következő
(9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A (3) bekezdés a) pontja szerinti folyamatos tevékenység végzésére, az e) pontban
meghatározott bevétel elérésére, valamint – feltéve, hogy más e törvény szerinti
adóalanyiságot eredményező tevékenységet nem folytat – az (5) bekezdés e) pontjában
meghatározott kötelezettség teljesítésére irányuló feltétel nem vonatkozik arra az egyéni
vállalkozóra, aki tevékenységét vagy szolgáltatását szünetelteti, továbbá arra, aki a családok
támogatásáról szóló törvényben meghatározott gyermekgondozási segélyben vagy a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben meghatározott gyermekgondozási díjban
részesül.
(9) Az adózó a szünetelést – a jogállását szabályozó külön törvény szerint történő
bejelentéssel egyidejűleg – az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel pénzforgalmi
bankszámlát vezető hitelintézet(ek)nek is bejelenti, azzal, hogy a bejelentés elmulasztásának
minden adójogi következménye a magánszemélyt terheli.”
 
Hol van ebben a 100 millió forintos változás?:????????

Cz.T.  -  

Tisztelt Hozzászólók!

Megvan a 100M Ft-os értékhatár, Módosító törvény 40. par. k.) pontja. Ma megjelent a HVG különszám abban is így van 100M FT-os értékhatárral december 16-i dátummal.

Zsuzsa ügyes volt, én nem találtam.

Kollega  -  

Tisztelt Kollegák!

Egyet kell értsek több hozzászólóval, az elfogadott törvény nem is módosítja az Art-ot, így értelemszerűen nem módosíthatja a feltöltési kötelezettséget sem! Elég végignézni a címeket, van ott Szja, könyvizsgálói kamara, stb... de adózás rendjéről szóló törvény nincs.

Ha mégis valamelyikőtök megtalálja a törvényben a Zsuzsa által felvetett enyhítést, azt szerintem nagyon várja mindenki, hogy közzé is tegye!

Kollega  -  

Bocsi Kollegák!

Az 50M Ft-os korlát konkrétan a Taó. tv. 26. par. (10) bekezdésében található, nem az Art-ban. De ettől még én sem találom:)

csak a keresztnevét...  -  

Köszönöm kedves Zsuzsa, de a sima "mezei" egyéni vállalkozó, aki összesen 500.000.-Ft-ot keresett evásan, annak csak fel kell töltenie 20-ig a 90 %-ot és majd febr. 15-ig az 1046-ost beküldeni. Jól tudom?

Köszönöm, ha válaszolsz.

Üdv: Paár Hajni

csak a keresztnevét...  -  

Szia Zsuzsi!

Köszönöm szépen az információt.

Egészséges bizalmatlanságom miatt a nagy örömhírt én is szerettem volna elolvasni, de sajna a 11.16-i elfogadott trv. szövegben ezt sehol sem találtam az Országgyűlés honlapján.

Tudnál segíteni benne, hogy pontosan hol találom meg a változást,  mert a feltöltendő cégek számában jelentős eltérés mutatkozik a jelenlegi és a módosított előírás között.

Nagyon szépen köszönöm a segítségedet..

EFA  -  

 Bocsi, az előbb valamiért kitörölte a nevemet.

Elnézést ezt a kérdést én tettem fel.

Köszi a választ :

EFA

Cz.T  -  

Egyetértek a bizalmatlankodókkal!

Ne vegyétek ünneprontásnak, de a november 16-án elfogadott adótörvényekben véleményem szerint nincs ilyen visszamenőleges szabály!

Senki nem írta le konkrétan, hogy hol található a törvényhely, és én sem találtam meg benne.

Ha valaki megtalálja KONKRÉTAN, HIVATKOZÁSAL, akkor szívesen várnánk végre a törvény szövegét!  

csak a keresztnevét...  -  

Kedves Zsuzsi !

Szerencsések vagyunk, hogy Te mindig időben felhívod a figyelmünket az aktualitásokra.

Nekem jó hir a 100 Mft, igy mindjárt kiesik két vállalkozó. Nagyon szépen köszönöm Tilda

Zsuzsa  -  

Köszi az infót !

csak a keresztnevét...  -  

Kedves Zsuzsi!

 

Köszönöm az információt, már nagyon sok helyen kerestem eredménytelenül.

 

csak a keresztnevét...  -  

Sajnos Debrecenben sincs még az Önkormányzatnál bevallási nyomtatvány, azt mondták meg kell várniuk amíg a PM kiadja a kötelező tartalmi elemekre vonatkozó előírást. De legalább Ők már tudnak a 100 milliós értékhatárról!

Azt szeretném még kérdezni,hogy ugye jól tudom, hogy az elmúlt évben kezdődő cég esetén a 100 milliós bevételi határt időarányosan kell figyelembe venni (vagyis a bevételt évesítem és ha eléri, akkor feltöltési kötelezettség terheli. Valamint szerintem arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy az Önkormáyzatok részére a vállalkozók kommunális adóját is ugyanúgy fel kell tölteni, mint az iparüzési adót?!

Köszi előre is és további minden szépet és jót Nektek!

Andi  -  

Kedves Zsuzsi!

Tudnál törvényi hivatkozást írni? Mert az a baj, hogy az APEH erről nem tud. A 1046-os kb 5 perce letöltött kitöltési útmutatójában még 50millió szerepel.

"A Tao tv. hatálya alá tartozó, kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak – amennyiben az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele az 50 millió forintot meghaladta – a társasági adóelőleget az adóévi várható, éves fizetendő adó összegére az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig ki kell egészítenie."

 

Köszönettel,

Andi

Böröczkyné Zsuzsi  -  

A törvényt 2010. november 16-án fogadta el az országgyűlés, még nem jelent meg a Magyar Közlöny. Ennyi idő alatt nem tudják javítani a kitöltési útmutatót :-)

Edit  -  

 Szia Zsuzsi, köszönöm az információ ez most jól jött és érdekelne, hogy az EVA-s Kft -re is vonatkozik a feltöltési kötelezettség?

Böröczkyné Zsuzsi  -  

Az evás természetesen továbbra is feltölt. Ott mindenki, értékhatártól függetlenül meg kell, hogy fizesse a várható evát december 20-ig,

csak a keresztnevét...  -  

és mi a helyzet az evásokkal ?

csak a keresztnevét...  -  

és mi a helyzet az evásokkal ?

csak a keresztnevét...  -  

és mi a helyzet az evásokkal ?

Endruu  -  

Szuper;-)

csak a keresztnevét...  -  

Kedves Zsuzsi!

Nagyon szépen köszönöm az Információt!

csak a keresztnevét...  -  

Köszönöm az információt,legalább valami jó is történik

Enikő

Pmarika  -  

Mi van az EVA-sokkal?

csak a keresztnevét...  -  

Kedves Zsuzsi

Engem az érdekelne,hogyan kell egy egyéni vállalkozőnak járulékot fizetnie,ha 6 órás munkaviszonya van.

Üdv.Tamás

Mné  -  

 

Mivel a munkaviszonynem haladja meg a  heti  36 órát, így " főállásu "

vállalkozóként fizet a rá vonatkozó szabályok szerint-

 

csak a keresztnevét...  -  

KÖSZI :)

Rozailia  -  

Szia Zsuzsi, nagyon szépen  köszi  az infot, hát ezért megyek a nov.24-i Adónavigátor Konferenciára.........Jó munkát !

Magdi  -  

 Köszönjük az információt. Pontos törvényhelyi hivatkozást kérhetnénk a 100 millió Ft-os értékhatárra?

 

Anikó  -  

Szia Zsuzsi!

Nagyon köszönöm az információt!

Végre valami jó hír!

üdv. Anikó

 

 

 

Zsolt 46  -  

Kedves Zsuzsi,

köszönöm az információt.

Kézcsókkal:

Zsolt

Ildikó  -  

Köszönjük Zsuzsi, ez új információ.

 

Ági  -  

Ennél jobb hírt nem is közölhettél volna!!Végre valami jó is a sok rosszban.Köszi

eta  -  

köszönöm az információt, további szép napot!

Klára  -  

Köszönöm az információt, ezek a figyelmeztetések nagyon hasznosak

Babi  -  

Köszönöm Zsuzsi az információt!

Remélem, hogy a helyi iparűzési adónál is a feltöltési, bevallási kötelezettség is a 100millFt -os árbevételt elérőkre vonatkozik! A budapesti iparűzési feltöltési adóbevallást már láttam, nálunk még nyomtatvány nincs!

Szép napot!

Piroska  -  

 Köszönöm az új infót . Mi lesz az Evásokkal ők feltöltenek ?

Erzsi  -  

Köszönöm az információt, nagyon jó, hogy kontroll vagy nekem. További sok sikert a munkádhoz.

Ildikó  -  

 Köszönöm az infromációt

Erzsi  -  

Számomra azért vált kedvezőbbé, mert nem 50 millió a feltöltésnél a határ, hanem 100 millió, így nekem több cég is kiesik a feltöltési kötelezettség alól. Bevallást eddig is adtunk, így az nem változás.

Zsuzsi  -  

Kedves Zsuzsi!

 

Köszönöm szépen az információt.

 

csak a keresztnevét...  -  

Nem tudom, hogy Erzsinek mi ebben a kedvező, szerintem megint egy újabb hibalehetőség nekünk (pl. az ipa-nál).

Egyébként köszönjük az új info-t.

Marcsi  -  

Kedves Zsuzsi ! Köszönöm az információt.

Kati  -  

Remek, még egy bevallás az egyszerűsítés jegyében....

Erzsi  -  

Remek! Végre egy kedvező változás!