Mezőgazdasági őstermelők áfa alanyisága 2008-ban

  |   írta: Forrás: www.apeh.hu   |  

Jó néhány kérdés merült fel azóta, amióta tudjuk, hogy az őstermelők is adószámmal rendelkező áfa alanyok lesznek. Kérdéseinkre ez idáig, az adóhivatalnál sem kaptunk egyértelmű választ. 2007.12.13-án azonban megjelent az APEH honlapján egy tájékoztató a mezőgazdasági tevékenységet folytatók szabályairól. Talán ezzel néhány kérdésre fény derül…

A 2008. január elsejével hatályba lépő, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: új Áfa-törvény) főszabálya szerint – az előző szabályozáshoz hasonlóan - ennek az adónak azok az alanyai, akik jogképesek és saját nevükben gazdasági tevékenységet végeznek. Így azok, akik üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel olyan tevékenységet folytatnak, amely ellenérték elérésére irányul, feltéve, hogy annak végzése független formában (pl. nem munkaviszony, munkaviszony jellegű jogviszony keretében) történik.

Nem válik áfa adóalannyá
- az a termelő, aki a saját szükségletei fedezésére termel, és alkalomszerűen értékesíti a saját szükségleten felül termett termékeit
- az olyan mezőgazdasági termelő sem, aki közös őstermelésben, családi gazdaságban tevékenykedik ugyan, de tevékenysége nem terjed ki terméknek vagy szolgáltatásnak a saját nevében, ellenérték fejében történő értékesítésére.

A családi gazdaság tagjai, közös őstermelésben résztvevők közül csak az a személy válik áfa adóalannyá, aki a saját nevében (üzletszerűen, tartósan illetve rendszeresen) értékesítést végez (függetlenül attól, hogy a saját nevében történő értékesítés keretében a családi gazdaság, közös őstermelés tagjai által előállított terméket, végzett szolgáltatást értékesíti).

Új mezőgazdasági tevékenység fogalom
Az Áfa-törvény 197. § rendelkezése szerint az olyan áfa adóalanyra, aki egészben vagy túlnyomó részben mezőgazdasági tevékenységet folytat, különös szabályok vonatkoznak, feltéve (többek között), hogy az adóalany foglalkoztatottjainak száma 10 főnél kevesebb, éves nettó árbevétele nem haladja meg a 2 millió eurót.

Az Áfa-törvény alkalmazásában speciális tevékenység minősül mezőgazdasági tevékenységnek, mégpedig az olyan, amellyel összefüggésben kompenzációs felár érvényesíthető. Az Áfa-törvény alkalmazásában a mezőgazdasági tevékenységnek minősülés egyik feltétele az Áfa-törvény 198. §-a alapján, hogy
- az a törvény 7. számú mellékletében meghatározott termékek termelésére és feldolgozására irányuljon, feltéve, hogy azt az adóalany saját vállalkozásában végzi, vagy
- a törvény 7. számú mellékletében meghatározott szolgáltatás nyújtására irányuljon, feltéve, hogy annak teljesítéséhez az adóalany saját vállalkozásának tárgyi eszközeit használja (egyéb módon hasznosítsa).
A tevékenység mezőgazdasági tevékenységnek minősülésének másik feltétele, (ugyancsak a 198. § alapján), hogy az adóalany az előzőeknek megfelelő termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása után kompenzációs felár megtéríttetésére tarthasson igényt.

A kompenzációs felár érvényesíthetőségének személyi feltétele, hogy a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője olyan belföldön nyilvántartásba vett áfa adóalany legyen, aki/amely nem minősül mezőgazdasági tevékenységet folytatónak (vagy olyan külföldi adóalany legyen, aki a saját állama joga szerint nem alkalmaz mezőgazdasági termelőre vonatkozó különös adózási módot, illetve az Európai Közösség másik tagállamában nyilvántartásba vett nem adóalany jogi személy legyen).
Az előzőekből következően az Áfa-törvény alkalmazásában mezőgazdasági tevékenységen nem a kifejezés általános köznapi értelmében vett tartalma értendő, hanem ezen belül a kizárólag kompenzációs felárra jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás.

Az Áfa-törvény szerinti mezőgazdasági tevékenységet végzőnek adószámmal kell rendelkeznie. Ennek megfelelően a mezőgazdasági termelő az adószám megállapítása alól a továbbiakban nem mentesül. Az adószám megállapítása érdekében az APEH területileg illetékes regionális igazgatósághoz a tevékenység 2007. évi bejelentése esetén a 07T101 és a 08TAFA-E, 2008. évi bejelentése esetén a 08T101 jelű bejelentési lapot kell eljuttatnia.
Az adóalanynak célszerű minél előbb gondoskodnia az adószám igényléséről, tekintettel arra, hogy a kompenzációs felár érvényesítéséhez szükséges szabályszerű felvásárlási okirat kibocsátása csak ennek birtokában valósulhat meg. (Az adószám minél előbbi rendelkezésre állásának biztosítása célszerű azért is, mert az adóalanynak az olyan termékértékesítései, szolgáltatásnyújtásai tekintetében, amelyeknek nem a felvásárlási okirat az alapbizonylata, számla-, illetve nyugtaadási kötelezettsége van, és ennek a kötelezettségének is csak mint adószámmal is rendelkező adóalany tud eleget tenni.)
Az Áfa-törvény alanya mezőgazdasági tevékenysége körében áfa fizetésére nem kötelezett, ugyanakkor áfa levonására sem jogosult, az Áfa-törvény 199. §-a alapján. Mentesül az áfa bevallási kötelezettség alól azokban a bevallási időszakokban, amelyekben kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytatóként, ilyen minőségében jár el (vagyis az olyan időszakokban, amelyekben csak olyan termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása van, amelyhez kapcsolódóan kompenzációs felár érvényesíthető), az Áfa-törvény 257. §-a értelmében.

Amennyiben a mezőgazdasági tevékenységet végző a kompenzációs felárat belföldön nyilvántartásba vett adóalannyal szemben érvényesíti (ilyen adóalanyra „hárítja át”), az Áfa-törvény 202. §-a alapján mentesül a számlaadási kötelezettség alól, feltéve, hogy rendelkezik a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalany által kiállított felvásárlási okirattal. Felvásárlási okirat kibocsátásáról kizárólag a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője maga gondoskodhat. A felvásárlási okiratnak tartalmaznia kell a következőket:
- a felvásárlási okirat kibocsátásának keltét, sorszámát,
- a mezőgazdasági tevékenységet végző személy nevét, címét, adószámát,
- az értékesített termék nevét, vámtarifa számát, mennyiségét,
- a nyújtott szolgáltatás nevét (és esetleg mennyiségét),
- a teljesítés időpontját (ha az nem az okirat kibocsátásának napján valósul meg),
- a kompenzációs felár alapját, kompenzációs felár nélküli egységárát, továbbá az alkalmazott árengedményt (ha azt az egységár nem tartalmazza),
- a kompenzációs felár mértékét, a kompenzációs felárat,
- a mezőgazdasági tevékenységet végző és a tőle terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalany aláírását.

A szabályszerű, hiteles felvásárlási okirat a tárgyi feltétele annak, hogy a mezőgazdasági tevékenységet végzőtől terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő a kompenzációs felárra vonatkozóan adólevonási jogot gyakorolhasson. Adólevonási jog csak a kompenzációs felárral növelt ellenérték maradéktalan megtérítésekor keletkezik. (Áfa-törvény 203-204. §)

A mezőgazdasági tevékenységet végző adóalany az Áfa-törvény 197. § (1) bekezdés alapján a tevékenység megkezdésekor, illetve az adóév folyamán bármikor megváltoztathatja különleges jogállását, vagyis a bejelentkezési lapon, változás bejelentési lapon nyilatkozhat úgy, hogy - választása szerint – kompenzációs felárat nem érvényesít. Amennyiben a mezőgazdasági tevékenységet végző a különleges jogállásától eltérő adózást választott, a választásának évét követő második naptári év végéig nem érvényesíthet kompenzációs felárat.

Mezőgazdasági tevékenységen kívüli tevékenység
A mezőgazdasági tevékenységet végző áfa adóalany minden olyan termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után, amellyel összefüggésben kompenzációs felár érvényesítésére nincs törvényi lehetősége, az általános szabályok szerinti adózásra illetve az alanyi adómentességre vonatkozó szabályokat alkalmazhatja. E két adózási mód közül az alanyi adómentesség alkalmazására csak akkor van lehetőség, ha az alanyi adómentesség választását a mezőgazdasági termelő az adóhatósághoz előzetesen bejelentette.

A mezőgazdasági őstermelő, kistermelő áfa adóalanynak ennek megfelelően kell teljesíteni az áfa kötelezettségét minden olyan termékértékesítése, szolgáltatás- nyújtása után
- amelynél a beszerző nem áfa adóalany (sem belföldön, sem külföldön) vagy
- olyan belföldön nyilvántartásba vett áfa adóalany, aki/amely mezőgazdasági tevékenységet végzőként jár el (kompenzációs felárat érvényesít), vagy
- olyan külföldi adóalany aki/amely saját államának joga szerint mezőgazdasági termelőre vonatkozó különös adózási módot alkalmaz, vagy
- az értékesített termék, nyújtott szolgáltatás nem felel meg az Áfa-törvény 7. számú mellékletében foglaltaknak.

Figyelemmel arra, hogy pl. a magánszemélyek részére történő értékesítés nem minősül mezőgazdasági tevékenységnek (azzal összefüggésben kompenzációs felár nem érvényesíthető), a mezőgazdasági termelőnek (így pl. az őstermelőnek is) lehet olyan tevékenysége, amelyben nem mezőgazdasági tevékenységet végzőként jár el (kompenzációs felárat nem érvényesíthet). Természetesen az olyan adóalanynak, aki a különleges jogállása helyett választott más adózási módot, csak olyan tevékenysége van, ami az Áfa-törvény alkalmazásában nem minősül mezőgazdasági tevékenységnek.

Amennyiben a mezőgazdasági termelő (pl. őstermelő) az Áfa-törvény alkalmazásában mezőgazdasági tevékenységnek nem minősülő tevékenységet is végez, lehetősége van a mezőgazdasági különleges adózási mód (kompenzációs felár érvényesítés) mellett alanyi adómentesség választására.
Az alanyi adómentesség választása esetén azok, akik már 2007. évben is mezőgazdasági tevékenységet végzők voltak – csak adószámmal nem rendelkeztek – 2008. január 15-ig jelenthetik be az adószám iránti igényüket a 07T101 jelű és az alanyi adómentesség választását az adóhatósághoz (2008. január elsejét megelőzően a 08TAFA-E jelű nyomtatványon, 2008. január elsejétől a 08T101. számú nyomtatványon). A tevékenységüket 2008. folyamán kezdők az alanyi adómentesség választásának bejelentését a tevékenység bejelentésével egyidejűleg tehetik meg.

Az alanyi adómentesség az Áfa-törvény 188. §-a alapján 2008-ra akkor választható, ha az adóalanynak a termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített (vagy megtérítendő) ellenérték – éves szinten göngyölített összege – nem haladja meg az 5 millió forintot sem a tárgyévben ésszerűen várhatóan (és ténylegesen), sem a tárgyévet megelőző évben (ténylegesen). A mezőgazdasági tevékenység keretében végzett termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás fejében megtérített (megtérítendő) ellenérték az Áfa-törvény 188. § (3) bekezdés g.) pont értelmében az alanyi adómentesség választására jogosító értékhatárba nem számítandó bele. (Amennyiben a mezőgazdasági termelő adóalany a különleges jogállásáról lemondott, vagyis választása szerint kompenzációs felárat nem érvényesít, az utóbbi szabály értelemszerűen nem alkalmazható.)
Az, aki alanyi adómentességet választott, az alanyi adómentesség időszakában (alanyi adómentes minőségében)
- adófizetésre nem kötelezett,
- előzetesen felszámított adó levonására nem jogosult,
- számla kibocsátási illetve nyugtaadási kötelezettség terheli,
- csak olyan számla kibocsátásáról gondoskodhat, amelyben áfa összeget, áfa mértéket nem tüntethet fel,
- az áfa bevallási kötelezettség alól mentesül.
(Az adóalany nem alanyi adómentes minőségében jár el, pl. a vállalkozásában tárgyi eszközként használt termék értékesítésekor.)

Az alanyi adómentesség megszűnik
- ha az adóalany a tárgyévet követő évre vonatkozóan már nem kívánja az alanyi adómentességet alkalmazni és az erre irányuló szándékát a tárgyév december 31-ig bejelenti az adóhatósághoz,
- az 5 millió forintos értékhatárt meghaladja.
-
Amennyiben az adóalany alanyi adómentessége az értékhatár meghaladása miatt szűnik meg, alanyi adómentességet a megszűnés évét követő két naptári évig nem választhat.
Amennyiben a mezőgazdasági termelő az Áfa-törvény szerinti mezőgazdasági tevékenységen kívüli tevékenységére/tevékenységeire nem választ alanyi adómentességet, termékértékesítései, szolgáltatásnyújtásai után az általános szabályok szerint teljesíti adókötelezettségét. Ennek megfelelően termékértékesítései, szolgáltatásnyújtásai után 20%-os mértékű általános forgalmi adót kell felszámítania és fizetendő adóként szerepeltetnie az áfa bevallásában, ugyanakkor adólevonási jogot is érvényesíthet (természetesen az adólevonási tilalmak figyelembe vételével). Emellett természetesen terheli a számla-kibocsátási, adó-nyilvántartási kötelezettség is.


Hozzászólások

Agnes50  -  

Kedves Zsuzsanna!

Az alábbiakban szeretném a segítségedet kérni, közös őstermelőnél férj nevén van az őstermelői igazolvány ,ő kért adószámot(ÁFÁ-s).A feleség fő állású KATÁ-s egyéni vállalkozó (Alanyi mentes)
Az őstermelői tevékenység ÁFA bevallása a férj adószámával történik.A feleség a nettó bevétel felét majd a 2013.évi SZJA bevallásnál vallja.Ez így rendben van ? Vagy a feleségnek is ÁFÁ-nak kellett volna lenni??

Válaszodat előre is köszönöm!
Üdvözlettel:Vankó ÁgnesMóni  -  

Tisztelt Szerkesztőség!

 

Azt szeretném megtudni, hogy egyéni vállalkozásunk 2010. évben 3.600 e Ft anyatehéntartási és extenzív szarvasmarhatartási támogatást kapott. (2009. évre szól, de 2010.-ben utalták.) Ezután az összeg után kell-e ÁFA-t befizetni?

 

Válaszukat köszönöm.

Renáta  -  

2009-évben kiállított felvásárlási jegyen a felvásárlás ideje 2009. december,  kifizetési ideje áthúzódik a 2010-es év januárjára. Az adóbevallásban 2009-es, vagy a 2010-es év bevételében kell-e elszámolni?

Köszönöm

Tóni  -  

Tisztelt Asszonyom!

Mezőgazdasági vállalkozó vagyok,  2009 évre kiléptem az áfa-körből, de a kompenzációs felárra igényt tartok. Maradtam vállalkozó. Értékesítésnél milyen számlát vagy felvásárlási jegyet kell kiállítani és melyik félnek?

Tisztelettel: Tóni

erzsi  -  

Az őstermelő melyik példányt kapja meg a felv tömbből? Allitólag 2008-ban az eredetit, a másolati példány pedig EREDETI ALÁIRÁSSAL  a felvásárlónál marad. Ez alkalmas A KOMP FELÁR V.IGÉNSYLÉSÉRE? Köszi a választ. S ü r g ő s.  

KATI  -  

HA JÓL ÉRTELMEZEM A MEZŐGAZDASÁGI ÖSTERMELŐ BEVÉTELE

NEM ADÓDIK ÖSSZE ÁFA SZEMPONTJÁBÓL  A VÁLLALKOZÁSI BEVÉTELLEL.  HA AVÁLLALKOZÁSA  ÁFÁS A MG. KÜLÖNLEGES

JOGÁLLÁSU ÉS NEM  ÉRI EL KÜLÖN A MG. AZ5MILLIÓ FT-OT  NEM

KELL A MG. UTÁN ÁFÁT FELSZÁMITANI ÉS FIZETNI. ?

Irén  -  

Az a kérdésem, hogy a felvásárlási jegyen  2007 évben: a személyes adatok adóazonosító, österm. ig. szám feltüntetésén kívül a  termék megnevezésén, egységén kívül:

 a felvásárlási ár és a vételár összesen sor van kitöltve,  ami tartalmazza kompenzációs felárat is a nyomtatvány szerint, de ez nem volt kirészletezve.

A kompenzációs felár %.-át és összegét a zöldségboltos nem töltötte ki mert nem tudta a beszerzéskor kiszámolni.

Visszaigényelhető.-e ebben az esetben is a 12% felár!

   

Helen  -  

Az őstermelők 2008-ban is próbára teszik a könyvelők tudását, az áfa tv 197/1 §-a a különleges jogállást úgy határozza meg, hogy őstermelő az aki a tevékenységét egészében ,vagy túlnyomórészt folytatja.

Ha van egy olyan őstermelőm aki áfás egyéni vállalkozó is ( boltos ) és mellette néhány hektár földön gazdálkodik és a 08T101  vagy 08T101 E bevalláson a kompenzációs felár megtéríttetését is jelölte, adható e neki a kompenzációs felár. Mert szerintem nem túlnyomórészt mezőgezdasági tevékenységet folytat.

Ha nyilatkoztatom a tevékenységéről ( 2007. évi bevétel  a bolt és a z mg. termelés összegéről és arányáról ) megtehetem-e és a nyilatkozat  alapján kifizethető-e a kompenzációs felár részére ?

Előre is köszönöm az információt!

Hangonyi Andrea  -  

Köszönöm az információt, nagyon hasznos volt ismét.

ági mama  -  

Teljes a zűrzavar bennem! Eddig külön-külön őstermelők voltunk a férjemmel, Neki is van földterület a nevén, nekem is. Rendben intézük a gázolaj-visszatérítést, kaptuk a földalapú támogatást külön-külön lett adószámunk is. Szeretnénk áttérni közös őstermelői formára, bevonva a 17 éves fiunkat. Ilyenkor hogy működik a dolog.? Hogyan intéződik a földalapú támogatás, a gázolaj visszatérítés. Nyugdíjasak vagyunk, a gyerek középiskolás?

Kati  -  

Engem is az érdekelne, hogy mi a helyzet az olyan őstermelővel, aki egyben egyéni vállalkozó is. A vállalkozásában növénytermesztési szolgáltatást végez, az áfa-t az ált.szabályok szerint fizeti. Őstermelőként gabonatermesztéssel foglalkozik. A 08T101E nyomtatványon bejelentette az őstermelői tevékenységét, és nyilatkozott, hogy a komp. felár mellett alanyi mentességet választ. A választását csak az őstermelői tevékenységre kívánja alkalmazni, egyéni vállalkozóként továbbra is ált. szab. szerint fogja az áfa-t fizetni. A nyomtatványon viszont arra nem volt lehetőség, hogy ezt így jelölje, mert egyszerre áfa fizetést és mentességet nem engedett bejelölni, az APEH viszont úgy tájékoztatott (telefonon), hogy van lehetőség a fentiekre, nem zárja ki egyik a másikat. Mi a véleményetek?

szilvi  -  

Engem is nagyon érdekelne, hogy pontosan honnan lehe letölteni ezt a nyomtatványt, ha valaki tájékoztatna, azt megköszönném!!!

csak a keresztnevét...  -  

Böbe Kérdésem lenne, a családi gazdálkodó alanyi mentes értékhatára 2007-ben mennyi volt?

zsolt  -  

Hol lehet letölteni magát a nyomtatványt?? Fontos lenne aki tudja segítsen. Köszy: Zsolt

anna  -  

Köszönjük a tájékoztatást. A t101 nyomtatványhoz mellékelni kell az őstermelő i igazolvány másolatát, csak igy fogadja el az APEH .

MISI  -  

őSTERMELŐKÉNT BEADTAM A 07T101 ÉS A 08TAFA-E LAPOKAT A MAI NAPON.AZ ELŐZŐ LAP KITÖLTÉSÉT HIBÁSNAK NYILVÁNITOTTA A SZÁMITÓGÉP NEMCSAK AZÉRT MERT NINCS ADÓSZÁMOM, HANEM A 18. SORSZÁM ALATT BEJELÖLTEM /X/ A 2 ÉS 3 PONTOT, AMI SZERINTEM FONTOS,MERT MID A KETTŐRE IGÉNYT TARTOK /ALANYI ADÓMENTESSÉGRE ÉS KOMPENZÁCIÓS FELÁRRA/. MIÉRT VAN ELLENTMONDÁS A 08TAFA-E 10/4. PONTTA?

MARI  -  

Kedves Zsuzsa! Köszönöm a korrekt tájékoztatást. Sikeres, békés, boldog Új Esztendőt kívánok

Ildikó  -  

A termőföld haszonbérbe adásáért kapott pénz miatt is kell adószámot kérni?

rita  -  

köszönöm a tájákoztatást

Ildi  -  

Két dolog ami eszembe jutott. Igaz, hogy a bejelentkezésre (adószám megállapítására)07T101-es nyomtatványon 2008. jan.15.-ig van lehetőség, de a a 08TAFA-E nyomtatványon 2008. január 01.-ét megelőzően kell az adóválasztást bejelenteni. Azonban azok a magánszemélyek akiknek már van adószáma (mert pl. ingatlan bérbeadással foglalkozik, vagy egyéni válllakozó) azok változásbejelenőt küldenek, és ha jól tudom a következő évi adózási mód választását dec. 20.-ig jelenthetik be. Akkor Ők nem várhatnak dec.31.-ig és jan. 15.-ig? A másik, a felvásárlási jegy tartalmi követelményinél az a kitétel, hogy: "a teljesítés időpontját (ha az nem az okirat kibocsátásának napján valósul meg). Mivel a felvásárlási jegy nem a kifizetés bizonylata, hanem az átvételé, a termék átvételekor állítja ki az átvevő, akkor itt a "teljesítés időpontja" a pénzügyi teljesítésre vonatkozik?

Gizella  -  

Nagyon köszönöm az információt, sokat segített.eokul

Jocó  -  

Tökéletes összefoglaló, csak ívjátok fel az Őstermelők figyelmét, hogy az MVH fele mindenféle képpen jelentsék le a regisztrációs módosító lapon a kapott adószámot főleg ha támogatásban részesül !!!

Marika  -  

Nagyon hasznos összefoglalót küldtél Zsuzsi.Mostmár talán kivilágosodott számomra, hogy mi a teendő sz őstermelőkkel kapcsolatban. Nagyon köszönöm a hsznos információt. Kívánok Neked és családodnak nagyon kellemes ünneoeket és Boldog Új évet!

Zsuzsa  -  

Mi a teendő, ha a vállalkozó őstermelő. Neki melyik adatlapot kell beadnia illetve nyilatkozhat e úgy, hogy az alanyi mentesség mellett kompenzációs felárra tart igényt, ha mint egyéni vállalkozó, áfás?

Nóra  -  

Köszönöm az információt, ma már "átrágtam" magam rajta, de úgy gondolom egy dolgot nem sikerült tisztázni: Milyen módon derül ki, hogy valaki egy konkrét értékesítés során a saját szükségletére termeltből értékesíti a felesleget. Ezt mindenki mondhatja aki nem regisztráltatja magát (értem alatta: nincs regisztrációs száma vagy őstermelői igazolványa) Pl. a családi gazdaságból a jelenleg nem családi gazdálkodónak minősített tagok nyugodtan értékesíthetik a "felesleget", amit egyébként a családi gazdaságban termeltek. Azt olvastam egyébként - úgy gondolom - a HVG különszámában, hogy megszűnik az 500 eFt mentesség. Ez a két dolog összeegyeztethető?

Tündi  -  

Zsuzsa az információ nagyon hasznos, köszönjük! Azt még légyszíves potosítsd, hogy az 5 milliós alanyi mentes határ közös őstermelői esetén pl:2fő-vel 10 millió? Az szja-ban a bevétel annyi fele oszlik, ahányan vannak az őstermelőiben. Az áfánál is így van?

Éva  -  

Szuper!!!! Nagyon jó az információ!

Marcsi  -  

A családi gazdaság tagjaként a családi gazdálkodó ÁFA köteles, a most adószámot kérő mezőgazdasági termelő családtag választhatja-e az alanyi mentességet?

Pila  -  

Hoppá!

Judit  -  

Kedves Zsuzsi ! Nagyon szépen köszönöm ezt az "angyali" üzenetet.Boldog Karácsonyt kívánok !

csak a keresztnevét...  -  

1. Hogyan értelmezhető az \"alkalomszerűen értékesít\" kifejezése, a kisöregek a piacon hogy merhetnek alkalomszerűen pl. virágot árulni, a virág alkalomszerűen, de hetenként nyílik nyáron?! Mi az alkalomszerű pl. a rózsánál? 2. Mit kell tennie az 5 évre bérbeadott föld bérleti díját kapó magánszemélynek, kell-e adószámot kérnie, kivételezett-e még vagy nem? Sajnos nem találom az áfa tv-ben az erre vonatkozó utalást. Köszönöm a segítséget

Elemek  -  

Igen, sokat segített a cikk, köszönöm szépen!

Mária  -  

Beadható-e egyszerre a 07T10-es és a 08TAFA melyre ugye nem tudok adószámot írni, viszont a piaci árusítás miatt mielőbb szükség lenne az adószámra.

Csilla  -  

Ebben a témában nyomozok már napok óta, mert elégnagy kavarodás alakult ki. Köszönöm nagyon nagy segítséget kaptam !

Mária  -  

Nagy dillemában vagyok. Ha benyujtom a 07T101-et akkor hogyan tudom dec.31-ig benyujtani az TAFA-t, hisz addigra nem valószínű, hogy lesz adószám viszont már jan.1-től jó lenne mivel az őstermelőm gyakran végez piaci árusítást. Előre is köszönöm a választ.

Juli  -  

Hogy fogom ezt elmagyarázni az ügyfélnek...?

Eszter  -  

Nagyon köszönöm az infót

Magdi  -  

Köszönöm szépen. Üdv.Magdi

csak a keresztnevét...  -  

Kedves Zsuzsi! Nagyon nagyon értékes információt kapatam.Köszi. Eszter!

Marika  -  

Köszönöm az infót, hálás vagyok érte

Zsuzsa  -  

Köszönöm az értékes információt nagyon jókor jött, most érdeklődtek ezután nálam és modtam gyorsan keresek rá választ és Ti küldtétek.Zsuzsa Egerből

Moni  -  

Köszi Zsuzsi! Már csak azt az egyet erősítsd meg, h ezek szerint ev, aki jelenleg ÁFA-s, ha magánszemély felé értékesít őstermeléséből származó, 7. sz. mellékletnek megfelelő terméket, akkor ezt az értékesítését is csak az ÁFÁ-san teheti?